مداحی شب اول محرم ۹۵ سید مهدی میرداماد

بخش اول چنان که بارش چشمان نم نم – روضه
بخش دوماین که روزی داشتیم کاشانه – روضه
بخش سومشب اول عزا خود صاحب عزا – زمینه
بخش چهارم ماه محرم آمد – نوحه
بخش پنجم خیمه ها باز سر پا شد – واحد
بخش ششمهوای محرم و دوست داریم – واحد
بخش هفتم به سر دار ولی مسلم اسلام توام – دودمه

بخش هشتمغریب حسین غریب حسین – شور

بخش نهم یکی قطره ترین قطره مثه من – شور